ISO15504 (SPICE: Software Process Improvement and Capability DEtermination – Yazılım Süreç İyileştirme ve Yetenek Belirleme)

Esasen, ISO / IEC 15504, yazılım geliştirme projeleri çerçevesinde değerlendirme yapmak için bir rehber içerir. Bu rehber; değerlendirme sürecinin açıklamasını, değerlendirmeyi gerçekleştirmek için bir modeli, değerlendirme sürecinin bir parçası olarak kullanılabilecek araçların açıklamasını ve böyle bir değerlendirmenin başarılmasına katkıda bulunan etkenlerle ilgili açıklamaları kapsar.

SPICE standardı, bir yazılım geliştirme projesinde etkinliklerin hangi sırada yapılması gerektiğini, özellikle de bir organizasyonun yönetim ve süreç tanımlama yapılarına vurgu yapmayı amaçlar. ISO / IEC 15504’ün nihai hedefi, bir teknoloji organizasyonu içinde, hedef ve programların detaylı tanımlanmasına dayanan bir süreç iyileştirme sağlamaktır.

ISO / IEC 15504, süreç boyutu ve yeterlilik boyutundan oluşan iki boyuta bölünmüş bir referans modeli etrafında düzenlenmiştir;

Süreçler beş sınıfa ayrılır: müşteri-tedarikçi, mühendislik, destek, yönetim ve organizasyon.

Süreçler 0’dan 5’e kadar sayısallaştırılan yetenek seviyeleri olarak tanımlanır; burada 0, tamamlanmamış bir süreci belirtirken, 1 gerçekleştirilen bir süreci ve buna benzer şekilde, 5 ise en iyi kullanılan süreci belirtir.

Süreç yetenekleri aynı zamanda c.x numaralı süreç özniteliklerini de alabilir; burada c yetenek seviyesidir (gerçekleştirilen süreç için 1, yönetilen süreç için 2, vb.). x ise belirli bir ilgili öznitelikle ilişkili bir sayıdır.  Böylece 2.1, performans yönetimini temsil ederken, 2.2, çalışma ürünü yönetimini temsil etmektedir. Bu açıklamalar aşağıdaki iki boyutlu grafik üzerinde daha kolay anlaşılabilir.

ISO / IEC 15504 standardı altı belgeyi (kısım/bölüm olarak bilinir) kapsar:

Bölüm 1: Kavramlar ve Kelime Bilgisi

Bölüm 3: Değerlendirme yapılmasına ilişkin rehberlik

Bölüm 4: Süreç iyileştirme ve süreç yeteneğinin belirlenmesi için rehberlik

Bölüm 5: Örnek bir süreç değerlendirme modeli

Bölüm 6: Örnek bir sistem yaşam döngüsü süreç değerlendirme modeli

Bölüm 7: Örgütsel (organizasyonel) olgunluğun değerlendirilmesi

 

Standart genellikle CMMI ile mukayese edilir. Fakat aralarında bazı farklılıklar vardır. ISO / IEC 15504’teki çeşitli süreçlerin CMMI’de (Operasyon, Denetim, Yönetim, Altyapı ve Yeniden Kullanım) doğrudan eşdeğeri yoktur. Örgütsel (organizasyonel) yetenek CMMI da olgunluk seviyeleri vasıtasıyla açıkça tanımlanmış iken, ISO / IEC 15504 süreçlerinde örgütsel olgunluğun üstü örtülüdür.