Kuruluşlar, yaptığı çalışmalar sonucunda, çevreye belirli şekillerde zarar vermektedir. Toplumsal sorumluluk ve yasal mevzuat gereği bu zararlar belirlenmeli, kontrol altına alınmalı, en aza indirgenmeli ve yok edilmelidir. ISO 14001 Çevre Yönetim Standartı, bu çalışmaları kurumsal bir yapı içinde sistematik ve sürekli yapılmasına yönelik bir sistemin kurulmasını istemektedir. Başarılı firmalar, bu standart sayesinde çevreye verdikleri zararı en aza indirmenin yanısıra, toplum nezdinde marka değerinin gelişimi sağlanmaktadır.

Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir. ISO 14000 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

Kuruluş faaliyetleri sonucunda oluşan çevresel etkilerin belirlenmesi, kabul edilebilir bir seviyeye çekilmesi için bir yönetim sistemidir. Kuruluş, ürün, malzeme atık, ses, titreşim, nakliye, depolama, ısıtma aydınlatma, tabii afetler gereği çevresel etkilerin kaynağını teşkil etmektedir. Bu şekilde toprak,hava ve su kaynaklarına zarar vermektedir.Bazı durumlarda bu zarar, yasal cezalar da dahil, regülasyon kurallarına aykırılık teşkil etmektedir. Kuruluş, kişilerin sorumlulukları, gerekli önlemlerin alınması, yönetimin liderliği de dahil olmak üzere gerekli çalışmayı yapacak süreçleri oluşturmalı, işletmeli ve sürekli gelişime tabi tutmalıdır.

– enerji ve diğer kaynakların tüketiminde azalma sağlayacak alanlarının tespit edilmesi, kaynakların etkin kullanımı ile elde edilen ekonomik kazanç,
– yükümlülük ve risklerin azalması,
– çevreye ilişkin yasal ve diğer kurallar ile gerekliliklere kolaylıkla uyum sağlanması,
– çevre korumasında çevre yönetimi sistemlerini kullanarak katkı sağlayan lider işletmelere verilen teşvik ve ödüllerden yararlanmak,
– kirliliğin engellenmesi ve atıkların azaltılması,
– hisse sahiplerinden gelen çevre korumasına ilişkin baskılara karşılık verebilmek,
– toplumun iyiliğine olumlu katkıda bulunmak,
– üstün kaliteli işgücü yaratama hususunda ilgi sağlanması,
– “yeşil” ürünler pazarından ve oluşan kardan pay almak,
– sigorta işlemlerinde kirlilik olaylarının kapsam dışında kalması,
– pazar payının korunmasında ve arttırılmasında sağlanan katkılar,
– ihalelerde elde edilen rekabet gücü,
– değişen koşullara uyum göstermede elde edilen yetenek artışı.
– Atık yönetimi ile kirleticileri daha verimli bertaraf eder
– Enerji ve hammadde verimliliğini arttırır
– Girdi maliyetlerini azaltır
– İşletim maliyetlerini düşürür
– Acil hallere (deprem, yangın, vb.) hazırlıklı olunmasını sağlar
– Rekabet gücünü arttırır
– Makul bir bedelle sigortalanma imkânının temin eder
– Yürürlükteki kanunlara uyulmasını sağlarlar
– Yatırımı kolaylaştırır (uygun şartlarla kredi temini)
– Sanayi ve Hükümet işbirliğini geliştirir
– Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verir
– Kuruluşun halkla ilişkilerini geliştirir
– Uluslararası yeni standartları uygulayarak sanayide ve sektöründe öncü olur
– İmaj ve pazar payını arttırır
– Kuruluş içerisindeki eğitim ve bilinci arttırır

Uluslararası ve ulusal piyasada kendine saygın bir yer tutmak isteyen kuruluşlar için neredeyse bir ürün ve hizmet pasaportu gibi algılanmaya başlanan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni başta endüstriyel kuruluşlar ve kamu kuruluşları olmak üzere, ürün ve hizmet sağlayan tüm kuruluşlar ve üreticiler uygulayabilir.